Projecten

TACTIC

Tools to assess & communicate the sustainability of food packaging

TACTIC logo
Cluster-COOCK

Pack4Food en Flanders' FOOD

Zowel voedingsbedrijven als hun leveranciers van verpakkings(materialen) staan voor de grote uitdaging om duurzame oplossingen te vinden voor de verpakking van voeding. Verpakking heeft heel veel functies: verhogen van de houdbaarheid, bescherming tijdens transport, communicatie met de consument, gebruiksgemak,… .

Het is echter niet evident om als bedrijf de goede keuzes te maken. Wat is immers de meest duurzame verpakking voor een specifiek levensmiddel? Om bedrijven hierin te ondersteunen zijn verschillende tools ontwikkeld die de duurzaamheid van verpakkingsmaterialen in kaart brengen. De wetenschappelijke basis en integriteit waarop deze tools zijn gebouwd, zijn echter dikwijls niet gekend. Bovendien is het vaak onduidelijk waarvoor deze tools kunnen worden gebruikt en hoe de finale uitkomst moet worden geïnterpreteerd. Zo wordt vaak enkel de milieu-impact van de verpakking beschouwd, terwijl het cruciaal is om de combinatie ‘voeding én verpakking’ mee te nemen in de duurzaamheidsanalyse. Het vervangen van een verpakkingsmateriaal door een ander, meer duurzaam, materiaal mag immers niet leiden tot meer voedselverlies wat resulteert in een hogere milieu-impact van het verpakte voedsel. Naast het kiezen voor duurzame voedselverpakkingen is het essentieel om consumenten te betrekken in het duurzaamheidsverhaal. De consumentenperceptie van een duurzame voedselverpakking stemt vaak niet overeen met de werkelijke duurzaamheid van een verpakking.

Pack4Food heeft, samen met 4 speerpuntclusters (VIL, Flanders’ FOOD, Catalisti en SIM) en de ledenbedrijven en kennisinstellingen een roadmap uitgewerkt voor de voedselverpakking van de toekomst. Hierin worden onder meer vier concepten gedefinieerd om een hogere duurzaamheid van verpakking na te streven: Ecodesign, Sort, Recycle en Improved Packaging. Daarnaast is ook duidelijk gebleken uit studies (o.a. van Fevia) dat het moeilijk is voor de voedings- en verpakkingssector om met de consument in interactie te gaan over duurzaamheid.

In navolging van reeds eerder uitgevoerde projecten CIRCOPACK en Multi2Recycle, willen Pack4Food en Flanders’ FOOD nog meer inzetten op duurzaamheid van voedselverpakking en daaraan gekoppeld de communicatie naar de consument.

Doel van het project

Het TACTIC-project heeft als doel kennis omtrent duurzaamheid van voedselverpakkingen te bundelen en te vertalen op maat van bedrijven uit de voedings- en verpakkingsindustrie en hun retailklanten. De bedrijven zullen ondersteund worden bij (i) het selecteren van tools die de duurzaamheid van voedselverpakkingen beoordelen alsook bij (ii) het communiceren van hun duurzame voedselverpakkingskeuzes naar consumenten.

Deze tools moeten bedrijven in staat stellen om enerzijds hun verpakkingen beter te kunnen ontwerpen en anderzijds om hun inspanningen op dat vlak beter te kunnen uitleggen aan consumenten. Het projectconsortium streeft ernaar om een kennisplatform op te zetten waarbij bedrijven met hun leveranciers en klanten in interactie kunnen gaan over dit thema.

Doelgroep

Dit project richt zich op voedingsbedrijven en verpakkingsproducenten en -verwerkers en hun retailklanten.

Deelname aan de begeleidingsgroep

Deelname aan de begeleidingsgroep is belangrijk om ervoor te zorgen dat de projectresultaten goed bruikbaar zijn voor bedrijven. We rekenen op je aanwezigheid en kritische blik. Er zijn geen financiële kosten aan verbonden. Bedrijven moeten wel lid zijn van minstens één van de deelnemende partnerorganisaties: Flanders' FOOD of Pack4Food, en dit voor minstens de duur van het project.

TACTIC update

Contactgegevens

Pack4Food

Flanders' FOOD