Projecten

ROMIL

Multimethoden ontwikkelen voor de analyse van migrerende inkt- en lijmcomponenten uit voedselcontactmaterialen in (voorverpakte) levensmiddelen

ROMIL Food contact materials
FOD volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Uitgevoerd door nutriFOODchem (UGent) en Primoris Belgium

Pack4Food treedt op als onderaanneming voor het contact met de levensmiddelenverpakkingsindustrie.

In eerste instantie zal een inventaris opgesteld worden voor de migrerende lijm- en inktcomponenten. Hiervoor zal samengewerkt worden met verschillende industriële partners o.l.v. Pack4Food. Op basis van het migratierisico én de toxicologie van de componenten zal een risicoprioritering uitgevoerd worden. Deze prioritaire lijst van componenten zal gegroepeerd worden naar hun potentieel om in één multimethode geanalyseerd te worden, afzonderlijk voor inkt en lijmcomponenten. Eerst zal getracht worden een chromatografische scheiding te bekomen van de gegroepeerde componenten door het testen van verschillende types kolommen en het op punt stellen van verschillende parameters (bv. eluens, pH, temperatuur, buffers,…) om een goede scheiding te bekomen. In tweede instantie zal de extractieaanpak getest worden. Er wordt getracht een kwantificatielimiet van 10 ppb te bekomen.

Tenslotte wordt de ontwikkelde methode eerst gevalideerd op een drietal relevante levensmiddelen, nl. een vetrijk, zetmeelrijk en zuur levensmiddel en zal de methode vervolgens getest worden op een 50-tal voorverpakte levensmiddelen aanwezig op de Belgische markt. Op basis van de gegenereerde resultaten zal een risicobeoordeling naar blootstelling bij consumptie van de levensmiddelen uitgewerkt worden en zal dit geëvalueerd worden ten opzichte van de gekende toxicologische data.

Vragen over dit project?