Projecten

ROADMAP

Voedingsverpakkingen van de toekomst

Sfeerbeeld Roadmap voedselverpakking 002
VLAIO

Pack4Food, Flanders' FOOD, VIL, SIM en Catalisti

In 2030 zullen alle voedingsverpakkingen circulair moeten zijn en ook aan de snelle evolutie van digitalisatie en personalisatie kunnen we niet voorbijgaan. Pack4Food en de speerpuntclusters Flanders' FOOD (voeding), VIL (logistiek), SIM (nieuwe materialen) en Catalisti (chemie en kunststoffen) werken sinds september 2018 aan een Roadmap rond de voedingsverpakkingen voor de toekomst. Deze Roadmap moet de onderzoekslijnen uitzetten voor de komende jaren (2018-2030) om samen met de industrie, overheids- en kennisinstellingen geavanceerde verpakkingen te ontwikkelen, gefocust op de noden van de toekomst.

Om deze Roadmap vorm te geven, willen we de specifieke noden, barrières & uitdagingen van bedrijven via interactieve brainstormsessies in kaart brengen om zo cross-sectorale opportuniteiten te identificeren.

Indien u nog vragen heeft of meer inlichtingen wil over dit project, aarzel niet Pack4Food of één van de speerpuntclusters te contacteren!

Projectresultaten

De doelstellingen van de haalbaarheidsstudie die geleid heeft tot de Roadmap waren:

 • het definiëren van een gezamenlijke visie en strategie m.b.t. de voedingsverpakking van de toekomst, voor zowel primaire als secundaire als tertiaire verpakkingen met 2030 als horizon.
 • Innovatieve trajecten identificeren op korte, middellange en lange termijn om deze strategie te realiseren.
 • Matchmaking tussen bedrijven uit de verschillende clusters om off-the-shelf technologieën te implementeren en het realiseren van duurzame, sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden.

De belangrijkste projectresultaten die uit deze studie volgden zijn:

 • White paper over State-of-the-art Packaging Technologies (status januari 2019)
 • Breed gedragen Roadmap met gedetailleerd beschreven onderzoeks- en ontwikkelingslijnen voor de komende jaren (2018-2030)
  De Roadmap beschrijft duidelijk gedefinieerde onderzoekslijnen om geïdentificeerde technologische, juridische en/of economische barrières en tekortkomingen aan te pakken en door bedrijven gewenste innovaties te realiseren. De Roadmap omvat zowel innovatietrajecten als mogelijkheden tot samenwerkingsverbanden op korte termijn, middellange en lange termijn. Dit biedt de Vlaamse bedrijven uit de betrokken clusters het perspectief om hun concurrentiële slagkracht te versterken en een internationaal trekkende pioniersrol te vervullen in de ketenoverschrijdende en cross-sectorale benadering van voedingsverpakkingen over de Vlaamse grenzen heen. De innovatietrajecten zijn verdeeld over vier thema’s:
  • Circulaire verpakkingen,
  • Actieve, Intelligente (A&I) en gepersonaliseerde verpakkingen,
  • Voedselverpakkingen en Logistieke Processen,
  • Thema overschrijdend: Voedselverpakkingen en Artificiële Intelligentie (AI)
 • Roadmap 2.0 Programma comité in samenwerking met Flanders' FOOD
  Het Programmacomité is opgericht in januari 2020 om de Roadmap visie en strategie te bestendigen naar de toekomst toe en komt op regelmatige basis samen. Zij geven sturing over o.a. welke innovatietrajecten van de Roadmap moeten uitgewerkt worden als project op korte, middellange en lange termijn, waar de grootste opportuniteiten liggen, welke type bedrijven zouden kunnen meegenomen worden enz.

Heeft u een projectidee dat aansluit op deze roadmap?

Samen kunnen we het idee bespreken en verder uitwerken, uiteraard confidentieel. Het finale projectvoorstel wordt dan ingediend bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen om kans te maken op subsidiëring.

Contacteer ons!

Roadmap voedselverpakking van de toekomst high res